Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,  offerte en overeenkomst tussen A dream hierna te noemen:  “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van  deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is  afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op  overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door  Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de  medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere  voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand  gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of  vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of  meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan  dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze  bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze  algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te  worden beoordeeld naar de geest van deze algemene  voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze  voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen  daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei  mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte  naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,  tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een  offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte  of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer  beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden  gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat  de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief  BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het  kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder  begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij  anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)  afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod  dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt  dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,  tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of  offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en  wijziging overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt  aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en  schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de  levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of  opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding  van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een  redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te  geven aan de overeenkomst.

 1. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de  uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet  eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan  Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 2. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is  verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter  beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname  weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de  Wederpartij.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten  verrichten door derden.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen  uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te  factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan  Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende  fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van  de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het  voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze  te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in  onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.  Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan  niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de  bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de  overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht  wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor  hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het  oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of  verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf  prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan  voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden  gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van  wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging  in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen  een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de  binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord  is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere  voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip  waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet  onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert  geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij  evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder  daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot  wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief  en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben  bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of  te leveren zaken.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke  nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden  is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade  (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker  daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt,  dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging  van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd  is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de  verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of  verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt  in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op  andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst  redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van  de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen  drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is  uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5

afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een  schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan  alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het  oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de  prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op  Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien  bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de  koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging  van de overeenkomst 

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te  schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet  volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de  Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit  de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet  langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen  condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst  te ontbinden.

 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn  dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich  anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid  niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van  Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien  Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt  hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op  generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten  daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is  Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder  begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende  verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding  rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst  terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding  of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van  wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is  verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door  Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij  zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten  werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de  Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de  werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich  meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening  gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de  daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders  aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van  betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover  het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van  de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid  waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen  kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst  terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of  overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds  tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.  De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval  onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk  annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte

zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de  overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de  Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht 

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige  verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het  verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,  naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch  waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te  komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden  daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op  overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt  de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze  periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot  vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht  zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde  toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De  Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er  sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,  op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker  aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van  een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De  Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,  tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden  berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot  het moment van voldoening van het volledig verschuldigde  bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen  te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte  in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod  tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde  voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan  volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet  eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten  worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door  hem aan Gebruiker verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de  betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep  toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6  BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om  een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten  ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de  Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op  basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk  is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport  Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso  heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De  eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen  eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is  over de verschuldigde incassokosten eveneens rente  verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde  zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle  verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)  deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht  en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De  Wederpartij is niet bevoegd om de onder het  eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige  andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs  van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van  Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen  gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan  onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen  brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de  polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter  inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering  is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig  verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe  om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader  nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij  voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming  aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die  plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich  bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames,  verjaringstermijn 

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke  eisen en normen die daaraan op het moment van levering  redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal  gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde  garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het  gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de  Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is  voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die  daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere  garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te  leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een  periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het  geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn  overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie  een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is  de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak  ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is  ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of  oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de  houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door  de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke  toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de  zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht  aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die  daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden  ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De  Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het  gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden  waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder

begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet  uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)  onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter  beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij  te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde  overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de  eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.  Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na  levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele  niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval  uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk  aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo  gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,  zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij  dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)  onderzoeken.

 1. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn  betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook  gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde  zaken.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de  Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of  schadeloosstelling.
 3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande  tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak  binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,  indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke  kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter  keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel  daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de  Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij  gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren  en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij  Gebruiker anders aangeeft.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen  de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de  onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor  gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel  of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten,  aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de  verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens  Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een  overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze  aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is  geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de  Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,  dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal  tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte  van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds  beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in  voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke  kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de  schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in  de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten  gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan  Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de  Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de  aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan  opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende  ondergeschikten.

artikel 10 Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat  op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de  Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11 Vrijwaring 

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken  van derden, die in verband met de uitvoering van de  overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere  dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden  aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel  buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen  dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de  Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate  maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,  gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan  de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen  integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom  

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die  hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere  intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de  door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,  voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de  Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan  een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering  wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken  partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het  Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting  bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend  anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich  tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling  overleg te beslechten.

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van  Koophandel te Eindhoven
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de  versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de  rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds  bepalend voor de uitleg daarvan.